top of page

Huishoudelijk reglement

Begripsbepaling.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de vereniging:   Budovereniging Uki-Waza, gevestigd te Zandpol, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Emmen onder nummer 40045318.

 • de statuten:  de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 2 november 2007 bij notaris Grievink te Veenoord.

 • het bestuur:  het bestuur van de vereniging als bedoeld in art. 12 van de statuten.

 • leden:  leden zijn natuurlijke personen die overeenkomstig de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.

 

Artikel 1. Naleving reglement.

 • 1. Van leden wordt verwacht dat zij de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, alsmede besluiten van organen van de vereniging, naleven. Van leden wordt tevens verwacht dat zij zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid kan worden gevorderd en dat zij de belangen van de vereniging niet schaden.

 • 2. Leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de sportbond (IBF) alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven.

Artikel 2. Contributie.

 • 1. Contributie bedraagt € 18,00 per maand.

 • 2. Degene aan wie het predicaat “erelid” is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

 • 3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 • 4. De contributie dient voor de 28e van elke maand te worden betaald.

Na 1 maand betalingsachterstand volgt een aanmaning.

Artikel 3. Lidmaatschap.

 • 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen, als na herhaalde schriftelijke aanmaning op voorgestelde datum niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. Tevens zullen dan incasso maatregelen worden getroffen.

 • 2. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat

Artikel 4. Trainingen

 • 1. Leden hebben het recht om 1 keer per week te trainen.

 • 2. Binnen de reguliere schoolvakanties vervalt dit recht.

 • 3. Leden dienen in de kleedkamer te blijven totdat hun training begint.

 • 4. Leden dragen tijdens trainingen en wedstrijden een schoon judopak.

 • 5. Leden dienen zelf toe te zien op een goede hygiënische verzorging.

 • 6. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen geen sieraden worden gedragen. Dit  i.v.m. het risico op evt. verwondingen.

Artikel 5. Het bestuur.

 • 1. Bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging.

 • 2. Neemt bestuursbesluiten.

 • 3. Kan voor bepaalde tijd werkgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit tenminste 1 bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering.

 • 4. Wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

 • 5. Maakt een rooster van aftreden waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte personen deel uitmaken van het bestuur.

 • 6. Aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het verspreiden van foto/videomateriaal gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden of clinics

Artikel 6. De webmaster.

 • 1. Beheert de website en ziet er op toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is.

 • 2. Beheert de structuur van de website en zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is.

 • 3. Voert de eindredactie van teksten op de website.

 • 4. Beoordeelt inhoud die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden die niet door de beugel kunnen.

 • 5. Onderhoudt contacten met hen die teksten of andere inhoud voor de website aanleveren.

Artikel 7.  De penningmeester.

 • 1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascontrolecommissie controleert jaarlijks de financiën. Aan de penningmeester wordt decharge verleend, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascontrolecommissie en de voorzitter.

 • 2. Het opnemen van kasgeld gebeurt altijd door de penningmeester, samen met een van de andere bestuursleden.

Artikel 8. Wijziging huishoudelijk reglement.

 • 1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement / statuten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen, mits tweederde van de leden aanwezig is of wordt vertegenwoordigd.

 • 2. Voorstellen tot wijziging kunnen uitgaan van het bestuur en leden.

Artikel 9. Slotbepalingen.

 • 1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 2. Leden ontvangen op eerste verzoek een exemplaar van de statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail. Papieren exemplaren worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

bottom of page